• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

 Αθήνα, 15/5/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: « Χορήγηση Δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Π.Α.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ»

ΣΧΕΤ.: α) Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
β) Αριθ. 18/9  από 18-4-2013 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με την ανωτέρω (α) σχετική, καθορισθήκαν οι νέοι όροι και διαδικασίες χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, στους ασφαλισμένους των Τομέων που χορηγούν δάνεια ήτοι : α) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ β) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων ΤΠΥΑΠ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και γ) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΤΕΑΥΠΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

2.    Με την ανωτέρω (β) σχετική, αποφασίστηκε:
Α) Η αναστολή της (α) ομοίας, στο μέρος που αφορά τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε μετόχους του Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για το εναπομένον χρονικό διάστημα έτους 2013.
Β) Η επανέναρξη αποδοχής αιτήσεων για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών από τον Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θέσπιζε η ανωτέρω (α) σχετική, για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Γ) Η ενημέρωση των μετόχων που  εκκρεμεί αίτηση δανείου από τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., να απευθύνουν νέα αίτηση προς τον Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τα ίδια και όπου απαιτείται επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
Δ) Η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων, προς τον Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις εντολές της διοίκησης.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι στους Τομείς της τέως Ε.Χ. που επιθυμούν χορήγηση προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, παρακαλούνται όπως απευθύνουν τις αιτήσεις τους μόνο προς τον Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θέσπιζε η ανωτέρω (α) σχετική, για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

4.    Όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις δανείου από τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μεταφέρονται στον Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με νέα αίτηση προς τον Τομέα αυτό και με τα ίδια δικαιολογητικά.

5.    Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενες στα δικαιολογητικά της ανωτέρω α΄ σχετικής  υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης το φύλλο μισθοδοσίας να είναι επικαιροποιημένο.

6.    Η ενημέρωση όσων ήδη έχουν κάνει αίτηση για δάνειο στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για την υποβολή νέων αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων και επικαιροποιημένου φύλλου μισθοδοσίας,  θα γίνει με μέριμνα του Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

7.     Έντυπα όλων των δικαιολογητικών αναζητούνται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., www.teapasa.gr – δάνεια - έντυπα.

8.    Η Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. παρακαλείται για την αποστολή της παρούσας προς όλες τις Υπηρεσίες του PoL για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού.

 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών
Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Αντιπύραρχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X. - Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.

ΘΕΜΑ: «MHNΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  ΚΑΙ  Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. »

1.    Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εναρμονιζόμενο με τις ρυθμίσεις του αρθρ. 57 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α΄), αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013, οι Τομείς ΤΕΑΥΑΠ (πρώην ΤΑΥΑΠ) και ΤΕΑΕΧ (πρώην ΕΤΕΧ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

2.    Ειδικά για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013 και την 1/7/2013 θα καταβληθούν τα μερίσματα της Β’ τριμηνίας 2013 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος). Επίσης οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, που έχουν δηλωθεί στο Ταμείο μας.