• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 06/08/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.»

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 33/24 από 01-08-2013 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΟΡΡΞ-ΘΣΗ), εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 190 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου). Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

3. Το Χρεωστικό Ομόλογο πρέπει να περιέλθει στον Τ.Π.ΑΣ. μέχρι τις 06-09-2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (β) σχετική.

4. Εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ.  μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εκταμιευτούν.

5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων στην Εθνική Τράπεζα, οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω SMS και ακολούθως με αλληλογραφία.

6. Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να υποχρεούστε στην αναζήτηση των αιτούντων της παραγράφου (1).

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα,  18 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: «Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Αττικής, ότι από 27/06/2013 έως και 29/08/2013,  οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τουςστην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48,  όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μία (1) φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την ενημέρωση με τον προσφορότερο τρόπο των μελών τους

 

Ο Προέδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ταξίαρχος