• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

«Απαιτούμενα ανά κατηγορία δικαιολογητικά χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών στους μετόχους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και στους λοιπούς δικαιούχους»

ΜΕΤΟΧΟΙ Τ.Π.ΑΣ.
Α) Δικαιολογητικά χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, λόγω συνταξιοδότησης.

  1. Αίτηση.
  2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης με Προσωπικά και Υπηρεσιακά Στοιχεία (από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α.) και Οικονομικά στοιχεία από έναρξης μέχρι λήξης της ασφάλισης (από Δ/νση Οικονομικών/Τμήμα 6ο, πρώην Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού), για όλους τους ασφαλισμένους.
  3. Βεβαίωση αποδοχών της τελευταίας 5ετίας για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εντεύθεν.
  4. Πράξη απονομής σύνταξης (από Γενικό Λογιστήριο Κράτους).
  5. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση αποδέσμευσης ή δέσμευσης ποσού μέχρι των ¾ του εφάπαξ βοηθήματος από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και από πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε συντρέχουσα περίπτωση.
  6. Έγγραφο Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για ποσό δανείου που θα παρακρατηθεί, σε συντρέχουσα περίπτωση.
  7. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
Περισσότερα...

Αθήνα, 09/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - ΤΠΥΠΣ (πρ. ΕΤΥΠΣ) για τό έτος 2014.

Τ.Π.Υ.Π.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014