• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ.:

  1. Υπ’ αριθ. 23/17 από 24-05-2012 Πρακτικό-Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,περί όρων και  προϋποθέσεων χορήγησης δανείων από τους Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. 
  2. Υπ’ αριθ. 72834/Π-103 από 11-06-2012 εγκύκλιος δανείων.
  3. Υπ’ αριθ. 18/9 από 18-04-2013 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί επανέναρξης αποδοχής αιτήσεων για χορήγηση δανείων από τον Τομέα  Τ.Π.ΑΣ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θέσπιζε η υπ’ αριθ. 23/17 από 24-05-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ..
  4. Υπ’ αριθ. 45/25 από 23-12-2015 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί χορηγήσεως δανείων από τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. αντί του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
  5. Υπ’ αριθ. 46/6, 46/7 & 46/8 από 29-12-2015 Πρακτικά – Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών για έκδοση Εγκυκλίου χορήγησης Δανείων.
  6. Άρθρο 138 §  Γ 1 & Γ 2 εδάφ. (ε), (στ) και (ζ) του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41 τ. Α΄).
  7. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ 1/1/242 από 25-2-2016 (ΦΕΚ 724 τ. Β΄/18-3-2016)  Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (δ) & (ε) σχετικών, τροποποιούμε τα (α) και (β) σχετικά όσον αφορά τον τύπο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. και ορίζονται αντίστοιχα για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ., ως εξής:

α) Οι Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) χορηγούν στους μετόχους τους, προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα (α) έως (στ) σχετικά.

β) Κατόπιν της υπ’ αριθ.  ΓΔΟΕΣ 1/1/242 από 25-2-2016 εγκριτικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύνανται οι ασφαλισμένοι  του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 να καταθέτουν στο Ταμείο σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για να διαβάσετε όλη την εγκύκλιο πατήστε πατήστε εδώ: Εγκύκλιος Δανείων

Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την χορήγηση δανείου.