• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ: α) Υπ. αριθμό 13900/14/828505 από 20/05/2014 έγγραφό μας.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.6 της υπ΄αριθμ.8000/20/89α από 13-3-2014 (τ.Β΄-ΦΕΚ.625) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι ορίζεται μεταξύ άλλων «Η υποβολή των αιτήσεων μετόχων για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ισχύ της παρούσας Απόφασης».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης ήταν κατά την 13-3-2014, η παρεχόμενη προθεσμία των δύο (2) ετών ήδη έχει λήξει, από την 13-3-2016.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μετόχων καθώς και μη αποστολή από την σήμερον αιτήσεων και δικαιολογητικών.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ