• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 22-10-2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».
1. Σας γνωρίζουμε ότι με τις υπ’ αριθ. 43/15 και 43/16 από 8-10-2013 Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 156 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου). Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.
3. Το Χρεωστικό Ομόλογο πρέπει να περιέλθει στον Τ.Π.ΑΣ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, από την ενημέρωση του για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου, ήτοι μέχρι τις 06-11-2013.
4. Εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ. μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εκταμιευτούν.
5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων στην Εθνική Τράπεζα, οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω SMS και ακολούθως με αλληλογραφία.