• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π., για την είσπραξη του ποσοστού συμμετοχής τους σε ιατρικές συνταγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας Υπάλληλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), (εν ενεργεία – συνταξιούχων – μελών) παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες – οδηγίες.
1.-  Για τις ιατρικές συνταγές που δεν καταχωρούνται πλέον στο βιβλιάριο νοσηλείας του Δημοσίου, αλλά εκδίδονται με ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με Ν. 3892/4-11-2011, οι μέτοχοι του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), εν ενεργεία, συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενειών αυτών, οι οποίοι εκτελούν συνταγές στα συμβεβλημένα φαρμακεία περιφέρειας Αττικής (Αθηνών – Πειραιώς) δεν  είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν την με τον Ν.1902/1990 καθορισθείσα συμμετοχή του 25% ή 10% της αξίας των φαρμάκων στο φαρμακείο, εφόσον στην ηλεκτρονικά συνταγογραφημένη εντολή του ιατρού έχει τεθεί η σφραγίδα συμμετοχής του Κ.Υ.Υ.Α.Π..

Η συμμετοχή εξακολουθεί να καταβάλλεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. στους ίδιους τους Φαρμακοποιούς μέσω του Φαρμακευτικού Συλλόγου τους, με διαδικασίες που προβλέπονται από σύμβαση.
2.-  Σε περίπτωση που δεν τεθεί σφραγίδα του Κ.Υ.Υ.Α.Π οι ασφαλισμένοι πληρώνουν κανονικά την συμμετοχή στο Φαρμακείο την οποία μπορούν να εισπράξουν από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π με την κατωτέρω διαδικασία:
Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση εκτέλεσης της συνταγής οι συμβεβλημένοι φαρμακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άρθρο 4 παρ.7 Ν. 3892/4-11-2011) με κοστολογημένη την εκτελεσθείσα συνταγή, το οποίο υπογράφεται από τον ασφαλισμένο ή αυτόν που παραλαμβάνει τα φάρμακα, τον φαρμακοποιό και σφραγίζεται. Το αντίγραφο παραδίδεται στον ασφαλισμένο με την απόδειξη είσπραξης συμμετοχής. Η εξόφληση των αποδείξεων για τις παροχές που καλύπτει ο Κ.Υ.Υ.Α.Π στους ασφαλισμένους του, για το ποσοστό συμμετοχής που καταβάλλουν, δύναται να ικανοποιηθεί εντός διετίας.
3.-  Από τις αρχές του έτους 2014 η καταβολή από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π του ποσού συμμετοχής στους ασφαλισμένους θα γίνεται μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ
Νικόλαος Δ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ
Ταξίαρχος