• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


ΣΧΕΤ:  Υπ' αριθ.  25/5 από 5-6-2013 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Α. Με το ανωτέρω σχετικό και ύστερα από απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 και τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος [συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης], μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος, τα κατωτέρω:

 

I. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης

 • Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014

[συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα]

ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
(Συμπλήρωση των
24 ετών 6 μηνών και 1 ημέρα)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Άνδρες και γυναίκες

 

2010

24 έτη και 6 μήνες συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 15ετή
πραγματική.

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν  
[2011,2012, 2013, …]

2011

26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

1 χρόνος και 6 μήνες

 

2012

27 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3 χρόνια

2013

29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

4 χρόνια και 6 μήνες

 

2014

30 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

6 χρόνια

 • Όσοι απομακρύνονται από την Υπηρεσία χωρίς αίτησή τους [αυτεπάγγελτη αποστρατεία, όριο ηλικίας στο βαθμό, ανικανότητα που οφείλεται ή μη στην υπηρεσία], θεμελιώνουν δικαίωμα και τους χορηγείται η επικουρική σύνταξη, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, ίσο με το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.

2. Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015     [συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα]
Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

3. Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που έχουν τρία [3] παιδιά και πάνω

 

ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Έτος
συμπλήρωσης
20ετούς συντάξιμης υπηρεσίας

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Γυναίκες οι οποίες έχουν 3 τουλάχιστον παιδιά και άνδρες οι οποίοι έχουν 3 τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών (πρώτη ασφάλιση έως την 31-12-1992).

 

 

2010

 

 

 

 

20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

 

 

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος.

 

Άνδρες-γυναίκες
τρίτεκνοι-ες & πολύτεκνοι

2011

21 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

 1 έτος

2012

23 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

3 έτη

2013

25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

5 έτη

 • Το δικαίωμα χορήγησης επικουρικής σύνταξης, με βάση τις ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις, μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
 • Από το έτος 2014 και μετά άνδρες και γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, έχουν την ίδια μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό, αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση και χορήγηση επικουρικής  σύνταξης.
 • Ο διπλασιασμός του χρόνου που διανύθηκε στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 υπηρεσίες [μάχιμη 5ετία], σε περίπτωση παραίτησης ισχύει για μεν τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση 24 ετών 6μηνών και 1 ημέρα πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για δε τις γυναίκες με τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όπως αυτή ισχύει για κάθε έτος από το 2011 και εντεύθεν [21 έτη το 2011, 23 έτη το 2012, κλπ].

 

ΙΙ. Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.

  • Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου.
  • Η στρατιωτική θητεία.
  • Ο χρόνος της σχολής Αστυφυλάκων & Πυροσβεστών, με την προϋπόθεση ότι έγιναν κρατήσεις για τους Επικουρικούς Τομείς.
  • Ο χρόνος προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης [ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κλπ], καθώς και ο  χρόνος των ενστόλων που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
  • Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
  • Ο χρόνος σπουδών υπό την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να μη λογίζεται συντάξιμος από άλλες διατάξεις.
 • Ο χρόνος όσων υπηρέτησαν ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με Πράξη από το Γ.Λ.Κ., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ) των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται αρχικώς στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισηςκαι κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφέρεται στα αντίστοιχα Επικουρικά ή Μετοχικά Ταμεία (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή, στο Μ.Τ.Σ. ή στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.).
 • Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες [Υπηρεσία εναερίων μέσων, ΤΕΕΜ, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ], μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, ως εξής:

Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση των πτητικών εξαμήνων.

Έτος συμπλήρωσης 18ετίας

Πραγματική στρατιωτική συντάξιμη Υπηρεσία

Επιπλέον χρόνος

2010

18 έτη

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία

2011

19  έτη και 6 μήνες

1 έτος και 6 μήνες

2012

      21  έτη

                       3 έτη

2013

      22  έτη και 6 μήνες

4 έτη  και 6 μήνες

2014

      24  έτη

                       6 έτη

Μετά το 2015

      25  έτη

                       7 έτη

Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση των καταδυτικών, πτωτικών, υποβρυχίου καταστροφέα, ΕΚΑΜ, υποβρύχιων αποστολών, εξαμήνων.

Έτος συμπλήρωσης 20ετίας

Πραγματική στρατιωτική συντάξιμη Υπηρεσία

Επιπλέον χρόνος

2010

20 έτη

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία

2011

21 έτη

 1 έτος

2012

22 έτη

2 έτη

2013

23 έτη

3 έτη

2014

24 έτη

4 έτη

2015

25 έτη

5 έτη

                

ΙΙΙ. Χρόνοι που εξαιρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.                      

 • Της διαθεσιμότητας, εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε έξοδος από την υπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση.
 • Της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας.
 • Της αδικαιολόγητης απουσίας και της λιποταξίας.
 • Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.
 • Της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.
 • Οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία ασφαλίστηκε σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από τον οργανισμό αυτόν.
 • Ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης.

 
IV. Χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά.

 • Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
 • Ο χρόνος της σχολής κατάταξης, με την προϋπόθεση ότι δεν έγιναν κρατήσεις υπέρ των Επικουρικών Τομέων.
 • Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος με άλλες διατάξεις.
 • Κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον για τον χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση εκτός του Μ.Τ.Π.Υ..
 • Η μάχιμη 5ετία [παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι].
 • Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο [Ε.Κ.Α.Μ.-Τ.Ε.Ε.Μ., κλπ], με βάση και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των αρθ. 40 & 41του Π.Δ. 169/2007 και του αρθ. 8 του Ν. 2084/1992.

V. Τρόπος αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου με εξαγορά.

 • Η αναγνώριση γίνεται με Απόφαση του αντίστοιχου Επικουρικού Τομέα, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν. 3232/2004.
 • Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας, καταβάλλεται στον Επικουρικό Τομέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

[Ποσό εξαγοράς = Μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις χ 6% χ μήνες αναγνώρισης.]

 • Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, η εξόφληση του παραπάνω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10% ή με δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
 • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε αυτό δεν υπολογίζεται.
 • Για τους ήδη εξελθόντες από την υπηρεσία καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών, εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου με εξαγορά, εφόσον δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης.
 • Ως αποδοχές για την εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η εξόφληση του ποσού εξαγοράς γίνεται μόνο εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

Β.  Ι.  Η έναρξη της επικουρικής σύνταξης θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της κύριας σύνταξης, για όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου και υποβάλλουν  αίτηση αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά κατά τη διαγραφή τους από το Σώμα, εφόσον απαραιτήτως εξοφλήσουν το συνολικό ποσό εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση τους και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής Πράξης από το Γ.Λ.Κ.. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι η ημερονοχρονολογία εξόφλησης της οφειλής.
      ΙΙ.    Όσοι υπάγονται στις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και με τη προσμέτρηση του συνολικού χρόνου επικουρικής ασφάλισης, δεν καλύπτεται ο ελάχιστος θεμελιωτικός χρόνος για τη χορήγηση μερίσματος, δύνανται να εξαγοράσουν χρόνο και στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία έναρξης της επικουρικής σύνταξης θα ταυτίζεται με αυτή της κύριας σύνταξης, εφόσον καταβληθεί στον Τομέα το συνολικό ποσό που απαιτείται για την εξαγορά, εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι η ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής.   
     ΙΙΙ.  Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αυξημένη από 01-01-2011 πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η επικουρική τους σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους. Όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για απονομή μερίσματος.

Γ. Παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετικές διαταγές προκειμένου να ενημερωθούν οι ένστολοι υπηρετούντες ασφαλισμένοι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη δυνατότητα [χρόνο που δύνανται να εξαγοράσουν] και τις  προϋποθέσεις [αυξημένο χρόνο ασφάλισης], που απαιτούνται πλέον για τη χορήγηση από τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου [Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. & Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.], μηνιαίου μερίσματος [επικουρική σύνταξη].-

      Ο Διευθυντής
Ασφάλισης Παροχών
Ευάγγελος Ηλ. Τσαλοκώστας
Αντιπύραρχος

Για να κατεβάσετε το πρώτο υπόδειγμα αίτησης (υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας με τη διαγραφή) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το δεύτερο υπόδειγμα αίτησης (υποβάλλεται για την αναγνώριση χρόνου στην ενέργεια) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ