Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χρήσης 2022 και 2023.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: