ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ («GENERAL DATA PROTECTION REGULATION»)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Υποψήφιους αναδόχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) στο Πλαίσιο του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων « General Data Protection Regulation (GDPR)»

Αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O) στο πλαίσιο της εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00 € με Φ.Π.Α : 24.800,00 €).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: