ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (συνολικά χαμηλότερη προσφορά), για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης.
  2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία - προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικών ετών 2019 και 2020 (πολυετής δαπάνη). Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: