Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια αγοράς και εγκατάστασης είκοσι τεσσάρων (24) κλιματιστικών μηχανημάτων και ενός (1) θερμαντικού πάνελ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,  προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)

 

 Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην προμήθεια αγοράς και εγκατάστασης είκοσι τεσσάρων (24) κλιματιστικών μηχανημάτων και ενός (1) θερμαντικού πάνελ. Κατόπιν τούτου, σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια των προαναφερόμενων ειδών, προς κάλυψη αναγκών του Ταμείου, εντός του χρηματικού ποσού των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24%.

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά:

  • Είκοσι τέσσερα (24) κλιματιστικά μηχανήματα και ένα (1) θερμαντικό πάνελ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: