Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α και συμβουλευτικής δέκα (10) ωρών σε θέματα λογιστικής, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και επτακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (29.596,775€) πλέον Φ.ΠΑ. και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι εντός του συνολικού χρηματικού ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (36.700€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12), (13), (14), (15), (16) και (17) σχετικά και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα ΚΑΕ 0439, οικονομικού έτους 2022.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: