Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (General Data Protection Regulation – GDPR) και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: