Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην προμήθεια μηχανής ανελκυστήρα για το κτίριο ιδιοκτησίας Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48, Αθήνα με σκοπό την αποκατάσταση-επισκευή του αριστερού ανελκυστήρα του κτιρίου, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ταμείου. Η μηχανή ανελκυστήρα θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Κατόπιν τούτου, σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ως άνω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€).  Η δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑΕ: 9729 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικών ετών 2022 και 2023.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: