Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης και σας προσκαλούμε να μας υποβάλετε προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία - προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικών ετών 2023 και 2024 (πολυετής δαπάνη). Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις .

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: