• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σε επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής τεσσάρων (4) υποστυλωμάτων (κολώνες) και αντικατάστασης τριών (3) στηλών αποχέτευσης στο κτίριο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48, Αθήνα, και σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, εντός του χρηματικού ποσού των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (11.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω α/α 14 σχετικό.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: