• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε  επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης του λογιστικού προγράμματος «ORIAN ERP» που χρησιμοποιείται από το Λογιστήριο του Ειδικού λογαριασμού Τ.Π.ΑΣ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. του Ν. 826/1978   για ένα (1) χρόνο και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των χιλίων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (1.465,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: