• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Παρατίθεται πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου που αφορά την προμήθεια (εκτύπωση – διάτρηση) Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ. κλάσης 0,50 €, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: