• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση και πιστοποίηση των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Κατόπιν τούτου, σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια των προαναφερόμενων ειδών, προς κάλυψη αναγκών του Ταμείου, εντός του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (4.712,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24%.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: