• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε ανάθεση υπηρεσιών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος «SoftOne» του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για ένα (1) χρόνο, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (20.708,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24%

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: