• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.),

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2014. Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: