• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ


 Έχοντας υπόψη:

 1.     Τις διατάξεις του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ. 58/3-4-2008, τ.Α') «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
 2.     Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 3.     Τον Ν.2286/1995 ΦΕΚ «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 4.     Το Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
 5.     Τον Ν. 3861/2010 ΦΕΚ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
 6.     Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/15-7-2010 τ.Α') «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
 7.     Την υπ' αριθ. 7/2 από 27-02-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό του κτιρίου όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 
1.   Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου, όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: