• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1030/20/825938 από 22-4-2020 έγγραφου μας (με τη συνημμένη σ’ αυτό υπ’ αριθμ. 1030/2/448  από 22-04-2020 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) γνωρίζεται ότι κατόπιν της έγκρισης των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας μέχρι 20-05-2020, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 είναι επαρκές ώστε να ικανοποιηθούν και άλλα αιτήματα.

Κατά συνέπεια, όσοι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων)  επιθυμούν τη χορήγηση δανείων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Τομέα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αναφερόμενη στο ανωτέρω έγγραφο Εγκύκλιο.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίστηκε η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και λήξης η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω του COVID-19, γνωρίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και αυτοπροσώπως στο Ταμείο μας κατά τις εργάσιμες ημέρες της προαναφερόμενης περιόδου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, πριν διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Τονίζεται ότι το αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, που θα επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα έγγραφα της αίτησης, θα αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/6/2019 Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2763/03-07-2019, τεύχος Β΄), εγκρίθηκε από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και η αύξηση υφιστάμενων και ο ορισμός νέων παροχών στα μέλη του.

Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 03/07/2009), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κλάδο Υγείας /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ήτοι μέχρι και την 03/01/2020. Η ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας θα γίνει με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από της εντάξεώς τους στον Κλάδο Υγείας /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ήτοι μετά την 03/07/2020 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5%  επί των συντάξιμων αποδοχών).

Οι αιτήσεις των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι 10 έτη και επιθυμούν την ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας, θα αποστέλλονται στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέσω POL ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως και την 03/01/2020 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσίας για το αστυνομικό προσωπικό και βεβαίωση του Διοικητή Υπηρεσίας για το πολιτικό προσωπικό, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία είναι μεταγενέστερη της 03/07/2009.

 • Αίτηση για πολιτικό προσωπικό πατήστε εδώ
 • Αίτηση για το Αστυνομικό προσωπικό πατήστε εδώ

Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

 1. Οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και της τ. Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές από οχτακόσια (800) ευρώ και άνω, μπορούν από σήμερα 2 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλλουν στο Ταμείο μας και συγκεκριμένα στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), αιτήσεις με τα απαιτούμενα σε αυτές δικαιολογητικά για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών. Ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν τα εν λόγω δάνεια και η διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1030/2/456 από 8-4-2019 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Η εν λόγω Εγκύκλιος όπως και τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων ανά Τομέα Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας είναι αναρτημένα παρακάτω
 2. Οι αιτήσεις χορήγησης δανείων θα εξετάζονται με την ακόλουθη απόλυτη σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη εξόδων για λόγους νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης
 3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ανάλογα παραστατικά – δικαιολογητικά μέσω των οποίων θα αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη λήψης του δανείου (π.χ. βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση αρμόδιου γιατρού για τοκετό, ληξιαρχική πράξη θανάτου, δημοσίευση αναγγελίας τέλεσης γάμου σε εφημερίδα, βεβαίωση εργολάβου ή τεχνίτη για διενέργεια εργασιών σε οικία του δανειολήπτη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να υποστηρίξει την αίτηση του ενδιαφερομένου και θα αποδεικνύει τον χαρακτήρα της έκτακτης ανάγκης). Τονίζεται ότι αιτήσεις που στερούνται παραστατικών - δικαιολογητικών δεν θα εξετάζονται
 4. Το μηνιαίο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, που θα υποβληθεί με την αίτηση και τα υπόλοιπα παραστατικά – δικαιολογητικά, θα αφορά στον μήνα Σεπτέμβριο 2019.
 5. Δικαίωμα χορήγησης δανείου εκτάκτων αναγκών έχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων και τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Τ.Π.Υ.Α.Π..
 6. Μετά την έγκριση των δανείων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να υποβάλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (με αλληλογραφία ή αυτοπροσώπως) εις διπλούν Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης) – θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου, όπως προβλέπεται από την αναφερόμενη Εγκύκλιο.
 7. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Υπηρεσιών τους, όπου έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφό από το Ταμείο μας αλλά και στα ακόλουθα τηλέφωνα:
  • Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) για τους ασφαλισμένους της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής: 2105276862.
  • Τομέας Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) για τους ασφαλισμένους της τ. Αστυνομίας Πόλεων: 2105276852.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγκύκλιο και τα απαραίτητα έντυπα για τα δάνεια παρακαλώ πατήστε εδώ:

Ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών