• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-β΄ από 27-01-2021 (ΦΕΚ 542 τ. Β΄/12-02-2021) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη., εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00 €).
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Από τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύτηκαν για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, λόγω εκκρεμοτήτων για το έτος 2020, τα ανωτέρω ποσά:

  • Τ.Π.ΑΣ: 1.279.101,66 €
  • Τ.Π.Υ.Π.Σ: 25.023,72 €

Τα διαθέσιμα υπόλοιπα για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, έχουν ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού 2.220.898,34 €,
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού 2.000.000,00 €,
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού 3.074.976,28 €.

Επίσης με την υπ’ αριθ. 14.5 από 15-4-2021 και Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2021, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και λήξης η Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας) μέσω του Police on Line (POL), για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος) μέσω του Psnet, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο.

Όσοι δεν προτιμούν τον ανωτέρω τρόπο υποβολής, δύνανται να τα αποστέλλουν  ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών των στοιχείων για τυχόν παραλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, οι ανωτέρω αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές ελλείψεις και ως εκ τούτου να έχουμε δυσχέρεια εξέτασης και καθυστέρηση της χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

Σήμερα 19-02-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε η έγκριση τριακόσιων εβδομήντα ένα (371) αιτήσεων δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Τα ανωτέρω αφορούν, αιτήσεις δανείων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1030/2/1341 από 24-11-2020 εγκύκλιο του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή τους εντός του 2020, λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών Μονάδων καθώς και αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του ν.4760/2020  με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν την 20-02-2021 με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης), το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την «Εφαρμογή Εκτύπωσης Χρεωστικού Ομολόγου» που θα είναι διαθέσιμη από 22-02-2020 στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teapasa.gr/xomologo).

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως, αφού έχει προηγηθεί ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα (2105276845), στην έδρα του Ταμείου μας, εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS), ήτοι μέχρι και Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία, ελλείψεις ή λάθη προφανώς εκ παραδρομής, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ.. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο. Για τα χρεωστικά ομόλογα που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, ως ημερομηνία διαβίβασής τους, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου.

Τέλος, γίνεται γνωστό, ότι μετά την χορήγηση των ανωτέρω δανείων στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ , θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021 σε ασφαλισμένους των τομέων Πρόνοιας, Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.