• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ..

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ., το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου, κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας Αττικής λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, αποφάσισε  την αναστολή λειτουργίας των κάτωθι Τμημάτων:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

  • Τμήμα Προμηθειών, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας έως 12/12/20
  • Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού  έως 12/12/20

Δ/νση Ασφάλισης Παροχών:

  • Α΄ Τμήμα Παροχών (ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ) έως 10/12/20 και ο Ειδικός Λογαριασμός  Ν.826/78 έως 10/12
  • Γ΄ Τμήμα Παροχών (ΤΠΥΠΣ) έως 15/12/20
  • Τμήμα Ασφάλισης  Εσόδων  έως 12/12
  • καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ έως 15/12.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες των ανωτέρω Τμημάτων θα πραγματοποιούνται  μέσω τηλεργασίας όπου αυτό είναι εφικτό.  
Τέλος, τονίζεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που επιτάσσει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπόλοιπων Τμημάτων του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Ταξίαρχος

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/6-ζ΄ από 4-11-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 5146 τ. Β΄/19-11-2020) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του για το έτος 2020, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). Μέτοχοι του εν λόγω Τομέα είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 42.1 από 23-11-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του εν λόγω Τομέα για το έτος 2020, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2/00001341 από 24-11-2020 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020 από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line σε όλες της Αστυνομικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και ως εκ τούτου αποτελούν μέτοχοι του Τ.Π.ΑΣ..

Η εν λόγω Εγκύκλιος και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του Τ.Π.ΑΣ. είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η Τετάρτη 25-11-2020 και λήξης η Κυριακή 29-11-2020.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. με τα συνημμένα δικαιολογητικά για λόγους τήρησης των μέτρων προστασίας από τον ιό COVID-19 αλλά και ταχύτερης υλοποίησης της χορήγησης των δανείων δεδομένων των στενών χρονικών ορίων, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος Police on Line, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων