• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και τις ευχαριστίες του στους πυροσβέστες και αστυνομικούς, μετόχους του Ταμείου, αλλά και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες στη μάχη κατά της πύρινης λαίλαπας.

Επίσης, εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση σε όσους και όσες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος.

Τέλος, οι σκέψεις όλων μας είναι στους πληγέντες συνανθρώπους μας που έχασαν την περιουσία τους, στους οποίους και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

1. Ανακοινώνεται ότι εκταμιεύτηκαν τα δάνεια, στους λογαριασμούς IBAN της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σε όσους δανειολήπτες μετόχους του Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών (με τις υπ’ αριθμ. 23.5, 23.6, 23.7 από 14-6-2021 και τις 25.9 από 25-06-2021 & 27.2 από 2-7-2021, αντίστοιχα Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..) και είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα τους τα Χρεωστικά Ομόλογα και διέθεταν Φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο).

2. Διευκρινίζεται ότι, το δάνειο δεν χορηγήθηκε στους μετόχους που δεν ήταν φορολογικά ενήμεροι στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση της φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου.

3. Όλοι οι ανωτέρω μέτοχοι, ειδοποιήθηκαν, με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

4. Υπενθυμίζεται ότι, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., τα δάνεια επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 4% και η αποπληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε 36 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, ήτοι:

  i. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (Ελληνική Αστυνομία),

  ii. του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών/Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης /Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π (Πυροσβεστικό Σώμα) , με έναρξη το μισθολόγιο του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και λήξη το μισθολόγιο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024.

5. Μετά την εκταμίευση των ανωτέρω δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού των Τομέων, Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και Τ.Π.Υ.Π.Σ (ασφαλισμένοι του Π.Σ) , επαρκεί για ικανοποίηση και άλλων αιτημάτων για το έτος 2021 και όσοι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ, επιθυμούν τη χορήγηση δανείων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις , από γνώση της παρούσης, με την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) οι πιστώσεις επαρκούν μόνο για την εξέταση υπαρχόντων εκκρεμών αιτημάτων στεγαστικής ανάγκης και εφόσον υπάρξει αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων , θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς όλες τις υπηρεσίες για υποβολή νέων αιτήσεων δανείων του Τ.Π.ΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 33.000,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών, που ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο και τα οποία πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν, μέχρι την Τρίτη, 13-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου, όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης συνολικού ποσού μέχρι 33.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: