• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χθες 24-11-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α. Εγκρίθηκαν τετρακόσιες τρεις (403) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

β. Εγκρίθηκαν εκατόν επτά (107) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν μόνο περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας

γ. Εγκρίθηκαν διακόσιες δύο (202) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και PSNET.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-ιγ΄ από 12-10-2021 (ΦΕΚ 4936 τ. Β΄/25-10-2021) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου μας, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του για το έτος 2021, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €). Μέτοχοι του εν λόγω Τομέα είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 45.9 από 27-10-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α εγκρίθηκε η συνέχιση χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του εν λόγω Τομέα για το έτος 2021.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.ΑΣ. για την έγκριση -  χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021 – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης».

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τον Τ.Π.ΑΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η Δευτέρα 01-11-2021 και λήξης η Κυριακή 07-11-2021.

Επίσης, η Κυριακή 07-11-2021 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), όπου συνεχίστηκαν οι αιτήσεις λόγω διαθέσιμων πιστώσεων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. το υπ’ αριθ. 1030/21/1495381 από 23/07/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της διασποράς-εξάπλωσής του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α)  μέσω του Police on Line, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο, ξεχωριστά όπου γίνεται ρητή δήλωση περί προσωπικών δεδομένων επί του σώματος της αιτήσεως ή

β)  ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, όπου στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου.

Εκκρεμείς αιτήσεις μετόχων του Τ.Π.ΑΣ., που δεν εξετάστηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις νέες αιτήσεις χορήγησης δανείων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω Police on Line.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

Σήμερα 17-9-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α.       Εγκρίθηκαν πενήντα μια (51) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

β.       Εγκρίθηκαν εβδομήντα πέντε (75) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν μόνο περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

γ.       Εγκρίθηκαν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, γάμου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο οι δικαιούχοι ανά Τομέα Πρόνοιας μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την εφαρμογή «Εκτύπωση Χρεωστικού Ομολόγου».

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή να κατατεθεί  αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας (Βερανζέρου 48, Αθήνα), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line, PSNET ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία ελλείψεις ή λάθη, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. Όσοι δικαιούχοι τα αποστείλουν ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία διαβίβασης των χρεωστικών ομολόγων, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις χορήγησης δανείων εκτάκτων αναγκών που εκκρεμούν για τους ανωτέρω Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και PSNET.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος