• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360
  1. Ανακοινώνεται ότι εκταμιεύτηκαν τα δάνεια, σε όσους δανειολήπτες μετόχους του Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,  είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών (με τις υπ’ αριθμ. 16.13, 16.14, 16.15 από 12-05-2022, αντίστοιχα Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..) όπου είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα τους τα Χρεωστικά Ομόλογα και διέθεταν Φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1030/2/331 από 15-03-2022 Εγκυκλίου, του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Τα ποσά των δανείων πιστώθηκαν στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων, που δηλώθηκαν στην αίτησή τους.
  2. Διευκρινίζεται ότι, το δάνειο δεν χορηγήθηκε στους μετόχους που δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα Χρεωστικό ομόλογο ή απέστειλαν αίτημα περί μη λήψης δανείου ή δεν ήταν φορολογικά ενήμεροι στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση της φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου.
  3. Όλοι οι ανωτέρω  μέτοχοι, ειδοποιήθηκαν με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  4. Υπενθυμίζεται ότι, τα δάνεια επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 4% και η αποπληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε 36 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, ήτοι:
   1. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (Ελληνική Αστυνομία),
   2. του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών/Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης /Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π (Πυροσβεστικό Σώμα) , με έναρξη τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022  και λήξη τη μισθοδοσία του μηνός Αυγούστου 2025.

Επιπλέον,  από το ποσό του δανείου, έχει παρακρατηθεί και θα  αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο , χαρτόσημο  3,6% επί του κεφαλαίου & 3,6% επί των τόκων.

 1. Μετά την εκταμίευση των ανωτέρω δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και των τριών τομέων , Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) , Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και Τ.Π.Υ.Π.Σ (ασφαλισμένοι του Πυροσβεστικού Σώματος) , επαρκεί για ικανοποίηση  και άλλων αιτημάτων για το έτος 2022 και όσοι μέτοχοι επιθυμούν τη χορήγηση δανείου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις , με την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 1030/2/331 από 15-03-2022 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Εφόσον από την επεξεργασία των αιτήσεων που θα υποβληθούν στη συνέχεια, διαπιστωθεί ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων έχει εξαντληθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση προς όλες τις Υπηρεσίες.
 2. Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.

Την 12-05-2022 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

 1. Εγκρίθηκαν επτακόσιες είκοσι τρείς  (723) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
 2. Εγκρίθηκαν τετρακόσιες δέκα (410) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
 3. Εγκρίθηκαν τριακόσιες ενενήντα έξι (396) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/43-β΄από 13-01-2022 (ΦΕΚ 174 τ. Β΄/24-01-2022) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2022, ως ακολούθως:

 1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€).
 2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00€) και
 3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00€).

Σήμερα  11/03/2022 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης- χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2022, των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθεί, εντός της επόμενης εβδομάδας, σχετική Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Έγκριση- χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2022 – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία θα διαβιβαστεί μέσω Police on Line και PSNET σε όλες τις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος