• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 116/45 και το Ν.Δ. 133/46 συστάθηκαν το κινητό ένσημο της τέως Α.Π. (αστυνομικό ένσημο) και το αντίστοιχο της τέως Χωροφυλακής (ένσημο Χωροφυλακής), η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε στο Ε.Τ.Υ.Α.Π. και πρώην Τ.Α.Α.Χ. αντίστοιχα. Το άνω ένσημο διατηρήθηκε μέχρι το έτος 1990 και περιήρχετο ως πόρος στα άνω ασφαλιστικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του π. Τ.Α.Ο.Χ., ως αντισταθμιστικό όφελος στην πολυσχιδή υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού προς το κοινωνικό σύνολο.

Με το Ν.1481/84, ενοποιήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας -Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων -  και συστάθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με το άρθρο όμως 60 του εν λόγω νόμου, διατηρήθηκε η αυτονομία και ο χαρακτήρας των Ασφαλιστικών Ταμείων και κατ΄ ακολουθία και οι πόροι αυτών και τα ένσημα ΕΛ.ΑΣ. (συμπεριλαμβανομένου κατ’ επέκταση και του ενιαίου ενσήμου), ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το αντίτιμο δε της ανάλωσης αυτών περιέρχεται και αποτελεί περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων της ΕΛ.ΑΣ.

Με το άρθρο 38 του Ν.1884/90 (ΦΕΚ. 81 τ.Α’) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», καθιερώθηκε το ενιαίο Ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προμήθεια και η διαχείριση αυτού, ανατέθηκε στο π. ΤΑΑΧ (στην συνέχεια μετονομασθέν σε ΤΑΑΣ, λόγω συγχώνευσής του στο π. ΤΑΟΧ) και ακολούθως όλες οι αρμοδιότητες του συσταθέντος Γραφείου Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. στο πρώην ΤΑΑΣ (Π.Δ. 109/2001), μεταφέρθηκαν με το άρθρ. 101 του Ν. 3655/2008 στο Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμων  ΕΛ.ΑΣ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4760/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 παρ. 2ε στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμων Ελληνικής Αστυνομίας/ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με το άρθρο 16 του Ν.1481/84 η κατανομή του εν λόγω πόρου, καθορίστηκε με τον Νόμο (Ν.1884/90), σε ποσοστό 68% υπέρ των π.Τ.Α.Α.Χ. – Τ.Α.Ο.Χ. ( σε αναλογία 1/5 και 4/5 αντίστοιχα) πρώην Τ.Α.ΑΣ. νυν Τ.Π.Α.Σ. και 32% υπέρ του πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π. και νυν Τ.Π.Υ.Α.Π., αναλογική σχέση της αριθμητικής όμοιας των μετόχων των εν λόγω Ταμείων. Επισημαίνεται δε, ότι το έσοδο του ενσήμου αποτελεί τον ουσιωδέστερο πόρο αυτών, μετά την  πάγια εισφορά των μετόχων.

Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, το καθαρό προϊόν από την διάθεση του Ενσήμου, μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης, αποδίδεται στους προαναφερόμενους Τομείς του Φορέα.

Οι κλάσεις, το χρώμα και το μέγεθος του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν.2018/92 (ΦΕΚ Α’ 33).

Το έτος 2001, λόγω μετάβασης από το δραχμικό σύστημα στο σύστημα ΕΥΡΩ,  με την υπ΄αριθμ. 8015/1/142-β από 30-04-2001 (ΦΕΚ 546 τ. Β΄ / 11-05-2001) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίσθηκαν οι νέες κλάσεις του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. σε ΕΥΡΩ ήτοι : 0,15€ -0,23€ - 0,35€  - 0,44€ - 1,50€ - 3,00€ - 15,00€ & 30,00€.

Με την υπ΄ αριθμ. 8015/3/95 από 21-12-2001 Εγκύκλιο - Διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. (προμήθεια – εκτύπωση – διάτρηση – αποθήκευση – φύλαξη – αποστολή – διαχείριση κ.λ.π.) κλάσεων σε ΕΥΡΩ από 01-01-2002 και εντεύθεν στο πρώην Τ.Α.ΑΣ. το οποίο  σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008 εντάχθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ.  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 58 τ. Α΄ / 3-4-2008) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4760/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 παρ. 2ε στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμων Ελληνικής Αστυνομίας/ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με τις διατάξεις των άρθρων 149&150 του Ν. 3655/08 το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (νυν Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), πρέπει να αποδώσει ποσοστό 10 % υπέρ ΑΚΑΓΕ από διαθέσεις Αστυνομικού Ενσήμου.

Με τη διάταξη του άρθρου δεύτερου παρ. 6 α του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α-106) καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων οι πόροι που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α-58), από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (6-6-2016), δηλαδή το ποσοστό 32% από τη διάθεση του Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. υπέρ του Τομέα Τ.Π.Υ.Α.Π. και το ποσοστό10% (επί του 32%) υπέρ ΑΚΑΓΕ.

Συνέπεια του ανωτέρω νόμου ήταν να εκδοθούν: α) η υπ. αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και με αρ. φύλλου 2553 την 27/6/2019 με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του Ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας ήτοι: στην έντυπη μορφή  0,10€ -0,16€ - 0,24€  - 0,30€ και στην ηλεκτρονική μορφή (e- παράβολο) 2,04 €- 10,20 €-20,40 €-30,60 €- 61,20 € και 98,60 €  και β) ο οδηγός ενσημοχαρτοσήμανσης εγγράφων με συνημμένους πίνακες σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 8015/3/243 από 11-12-2019 Εγκύκλιο- Διαταγή Ενσημοχαρτοσήμανσης του Ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς επίσης καθορίστηκαν και όλες οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο θα επιστραφεί το Ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας στην έντυπη μορφή, και ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία επικόλλησης αυτών η 26/12/2019.

Με υπ. αριθ. 8000/28/34-ιβ από 16-12-2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 6070/21-12-2021 τεύχος Β΄) καθορίστηκαν οι νέες τιμές του Ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο στην έντυπη μορφή ήτοι: 0,50 €, όσο και στην ηλεκτρονική (e-paravolo) ήτοι: 2,04 € -10,20 € -10,88 € -20,40 € -30,60 € -61,20 € και διαβιβάστηκε με το υπ. αριθ. pol. 1744/22/234307 την 2-2-2022 o νέος οδηγός ενσημοχαρτοσήμανσης εγγράφων με συνημμένους πίνακες σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες.

 

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/72-γ΄από 14-01-2023 (ΦΕΚ 320 τ. Β΄/25-01-2023)  Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2023, ως ακολούθως:

1)   Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ. - ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)  ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €).

2)   Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π. - ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων) ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00 €) και

3)   Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.- ασφαλισμένοι του Πυροσβεστικού Σώματος) ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Σήμερα  23/02/2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης - χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2023, των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθεί άμεσα, σχετική Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Έγκριση- χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2023– Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία θα διαβιβαστεί μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 23-11-2022 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α. Εγκρίθηκαν εκατόν ογδόντα έξι (186) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής).

β. Εγκρίθηκαν εκατόν τρεις (103) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων).

γ. Εγκρίθηκαν εκατόν εννέα (109) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ

Ταξίαρχος