• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-ιγ΄ από 12-10-2021 (ΦΕΚ 4936 τ. Β΄/25-10-2021) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου μας, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του για το έτος 2021, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €). Μέτοχοι του εν λόγω Τομέα είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 45.9 από 27-10-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α εγκρίθηκε η συνέχιση χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του εν λόγω Τομέα για το έτος 2021.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.ΑΣ. για την έγκριση -  χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021 – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης».

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τον Τ.Π.ΑΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η Δευτέρα 01-11-2021 και λήξης η Κυριακή 07-11-2021.

Επίσης, η Κυριακή 07-11-2021 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), όπου συνεχίστηκαν οι αιτήσεις λόγω διαθέσιμων πιστώσεων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. το υπ’ αριθ. 1030/21/1495381 από 23/07/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της διασποράς-εξάπλωσής του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α)  μέσω του Police on Line, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο, ξεχωριστά όπου γίνεται ρητή δήλωση περί προσωπικών δεδομένων επί του σώματος της αιτήσεως ή

β)  ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, όπου στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου.

Εκκρεμείς αιτήσεις μετόχων του Τ.Π.ΑΣ., που δεν εξετάστηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις νέες αιτήσεις χορήγησης δανείων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω Police on Line.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος