• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 33.000,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών, που ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο και τα οποία πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν, μέχρι την Τρίτη, 13-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου, όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης συνολικού ποσού μέχρι 33.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: