• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σήμερα 19-02-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε η έγκριση τριακόσιων εβδομήντα ένα (371) αιτήσεων δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Τα ανωτέρω αφορούν, αιτήσεις δανείων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1030/2/1341 από 24-11-2020 εγκύκλιο του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή τους εντός του 2020, λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών Μονάδων καθώς και αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του ν.4760/2020  με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν την 20-02-2021 με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης), το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την «Εφαρμογή Εκτύπωσης Χρεωστικού Ομολόγου» που θα είναι διαθέσιμη από 22-02-2020 στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teapasa.gr/xomologo).

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως, αφού έχει προηγηθεί ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα (2105276845), στην έδρα του Ταμείου μας, εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS), ήτοι μέχρι και Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία, ελλείψεις ή λάθη προφανώς εκ παραδρομής, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ.. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο. Για τα χρεωστικά ομόλογα που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, ως ημερομηνία διαβίβασής τους, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου.

Τέλος, γίνεται γνωστό, ότι μετά την χορήγηση των ανωτέρω δανείων στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ , θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021 σε ασφαλισμένους των τομέων Πρόνοιας, Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.