Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε αποδέκτες ερωτήσεων αλλά και αναρτήσεων συναδέλφων μετόχων σχετικά με την πορεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ταμείου για την κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας, προκειμένου να λάβουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα μέτοχοι που εξήλθαν του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτήθηκαν κατόπιν αιτήσεώς τους, σας γνωστοποιούνται τα εξής:

Η Διοίκηση του Ταμείου μετά από σχετικό αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το οποίο υιοθέτησε, κατανοώντας την ανάγκη ικανοποίησης ενός δίκαιου αιτήματος μετόχων μας, προέβη άμεσα σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την προώθηση της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, που πρέπει σύμφωνα με τις οικείες εξουσιοδοτικές διατάξεις να ενδυθεί τον τύπο Υπουργικής Απόφασης.

Στο σημείο αυτό πρέπει για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος να αποσαφηνισθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κάθε νομοθετική ρύθμιση που προκαλεί οικονομικό αντίκτυπο σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (όπως το Ταμείο μας), απαιτεί σαφώς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες με συγκεκριμένα απαρέγκλιτα (και εν πολλοίς χρονοβόρα) διαδοχικά στάδια, ήτοι:

Στην παρούσα φάση και ενώ ήδη διενεργούνται άλλες τρεις αναλογιστικές μελέτες για την προώθηση και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων προς εκσυγχρονισμό άλλων Τομέων αυτού (Τ.Π.Υ.Π.Σ., Κ.Υ.Υ.Α.Π., Ειδικός Λογαριασμός), η Διοίκηση του Ταμείου έχει προτάξει την υλοποίηση της κατάργησης των τριάντα ετών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις τέσσερις πρώτες φάσεις όπως αυτές αναλυτικά περιεγράφησαν.

Παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες του τελευταίου τριμήνου (πολυήμερη αναστολή λειτουργίας της πλειονότητας των Τμημάτων του Ταμείου λόγω εντοπισμού τεσσάρων κρουσμάτων Covid-19, αναστολή λειτουργίας του Δ.Σ. λόγω ανασυγκρότησης αυτού μετά τη δημοσίευση του Ν.4760/20, συσσώρευση ανελαστικών υποχρεώσεων λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους του 2020 κ.ά.) η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιβραδύνθηκε στο ελάχιστο. Τουναντίον, η Διοίκηση του Ταμείου επιτάχυνε τους ρυθμούς, έχοντας όλη αυτή την περίοδο ενήμερο και το Δ.Σ. για την εξέλιξη της διαδικασίας και τώρα ευρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων μελετών, προκειμένου να υποβληθούν άμεσα στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση, ώστε να υλοποιηθούν και τα τελευταία δύο στάδια (έγκριση αυτών ως προς το επιστημονικό τους κύρος και έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης μετά από πρόταση του Δ.Σ.). Παρά τις εξαιρετικές δυσχέρειες που έχουν ενσκήψει σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, καθιστώντας κάθε πρόβλεψη επισφαλή, εντούτοις κατά την εκτίμησή μας η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση δεν θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί προς όφελος των αγωνιούντων συναδέλφων που αναμένουν την απόληψη των δικαιούμενων εφάπαξ βοηθημάτων τους, η εκταμίευση των οποίων θα εκκινήσει άμεσα μετά τη δημοσίευση της απαραίτητης Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Ταξίαρχος