• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την παρούσα θα ήθελα να ενημερώσω σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο bloko.gr την 15-11-2020 και όσα ψευδώς αναφέρονται σε αυτή περί δήθεν αυθαιρεσίας στη διαδικασία απονομής εφάπαξ από τον Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Διαψεύδοντας τα παραπάνω κατά τρόπο απόλυτο, εκθέτω , ότι: Κατά την αναφερόμενη στην ανωτέρω καταγγελία συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με το Προεδρείο της Ένωσης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. παρουσία μου και παρουσία των αρμοδίων στελεχών του Ταμείου συζητήθηκαν γενικότερα θέματα του Ταμείου και ειδικότερα των Ασφαλισμένων στον Τ.Π.Υ.Α.Π. Πολιτικών Υπαλλήλων. Σε καμία περίπτωση η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε επ’ αφορμή, ούτε και συζητήθηκαν κατά τη διάρκειά της τα  όσα ψευδώς καταγγέλλονται στο ως άνω δημοσίευμα.

Δράττομαι της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω ρητά, ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δρουν πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η τελευταία επιτάσσει η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τους Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ, να γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στη γενικότερη νομοθεσία και τις καταστατικές τους διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες  η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι η ως άνω ψευδής και συκοφαντική ανώνυμη καταγγελία θίγει τόσο το κύρος του Ταμείου, όσο και τους υπαλλήλους του, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, άριστο επαγγελματισμό και πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Ταξίαρχος