• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1030/20/825938 από 22-4-2020 έγγραφου μας (με τη συνημμένη σ’ αυτό υπ’ αριθμ. 1030/2/448  από 22-04-2020 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) γνωρίζεται ότι κατόπιν της έγκρισης των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας μέχρι 20-05-2020, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 είναι επαρκές ώστε να ικανοποιηθούν και άλλα αιτήματα.

Κατά συνέπεια, όσοι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων)  επιθυμούν τη χορήγηση δανείων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Τομέα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αναφερόμενη στο ανωτέρω έγγραφο Εγκύκλιο.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίστηκε η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και λήξης η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω του COVID-19, γνωρίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και αυτοπροσώπως στο Ταμείο μας κατά τις εργάσιμες ημέρες της προαναφερόμενης περιόδου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, πριν διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Τονίζεται ότι το αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, που θα επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα έγγραφα της αίτησης, θα αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων